Общи условия и лични данни

Общи условия за използване на myspa.bgИзползвайки myspa.bg се счита , че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.
Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта myspa.bg, за краткост наричан „уеб сайта”, собственост на фирма БГ Хандел ООД и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител”.


Предмет:


Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски практики както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора.
Стоките публикувани за продажба в уебсайтът са ОРИГИНАЛНИ, с доказан произход и с преотстъпени на фирма БГ Хандел ООД от производителите права за препродажба. Уеб сайтът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоките. Правата за използването на търговската марка принадлежат на съответния производител.


Регистрация:

Потребителят може да извърши онлайн покупки само след регистрация. При попълване на формата за регистрация, потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата на pool-expert.eu данни, както и да ги актуализира при всяка следваща покупка. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация,са верни и пълни.
 При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.


Покупка:


Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки след като се е регистрирал и влезе в своя профил. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона „КУПИ” в офертата на желаната стока. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично.
При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на уеб сайта.

Цени:


Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове, с включен ДДС, за един брой.


При избор заплащане на цената при доставка (наложен платеж), потребителят заплаща дължимата сума на съответния куриер.


Доставка и начини на доставка:

 

Доставката на всички модели надуваемо джакузи е безплатна за цялата територия на Република България.

Доставката на аксесоари и препарати се заплаща.

 

1) Срокът на доставка е в рамките на 1 работен ден за налични продукти. 

 

2) При избор на “доставка с наложен платеж” , клиентът е длъжен да заплати стоката при получаването й на куриера.

 

Стоката се доставя опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Продавачът полага усилия за максимално бързото изпращане на стоката.

Продавачът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.
Ако потребителят не осигури условия за предаване на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока.
Рекламация и връщане на стока:

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:

1.Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
2.Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .
3.Цената не съответства на дължимата цена.
Всички заявки за рекламации се приемат в рамките на 5 работни дни след получаване на стоката. За постъпване към рекламация потребителят е длъжен да уведоми myspa.bg.


Отказ от поръчка:

Потребителят има право да се откаже (канселира) подадената заявка за поръчка в рамките на 1 работен ден от датата на подаването й, като уведоми за това си действие оператор на myspa.bg на e-mail адрес office@pool-expert.eu


 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Ако потребителят се откаже в указания срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!
След получаване на върната стока и прегледа й, продавача възстановява на потребителя заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка до pool-expert.eu не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

 След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове:

 - ако по време на нейната експлоатация са настъпили повреди, предвидени като гарационни;

 - в случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.


Права и задължения на страните:


Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката. Стоките публикувани за продажба в уебсайтът са ОРИГИНАЛНИ, с доказан произход и с преотстъпени на фирма БГ Хандел ООД от производителите права за препродажба. Продавачът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. Търговските наименования и марки са използвани с цел по-добро описание на предлаганите стоки. Правата за използването на търговската марка принадлежат на съответния производител.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми уеб сайта. С оглед сигурността на потребителското име и парола, при напускане на онлайн магазина винаги да натиска бутона за „Изход”. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока.
Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина.
Ако потребителят на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, уеб сайтът има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.


Авторски права:


Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидиарно приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.


Промени в Общите условия:


Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от уеб сайта. Изменените общи условия ще бъдат достъпни чрез сложената на видно място на сайта препратка (линк). Промените в Общите условия не засягат отношенията между потребителя и уеб сайта, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на общите условия заявка за покупка на стоки.
Настоящите общи условия за ползване са съобразени с Българското Търговско право, със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни. За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилагат действащото законодателство на Република България.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

"БГ Хандел" ООД не носи отговорност:

1). Спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага, или в уговорения срок.

 


Валидно от

19.03.2020г.

myspa.bg team

Директен вносител Директен вносител
Директен вносител 12 - годишен опит в сферата
Директен вносител Безплатна доставка в цялата страна
Директен вносител Гаранционно обслужване